ΤΕΒΑ / FEAD                                                                                 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ‘Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ                     ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
ΤΕΒΑ / FEAD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ‘Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ


Επισιτιστικό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης  Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I), το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι  επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.


Θεσμικό Πλαίσιο ΤΕΒΑ:

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11.03.2014
 • Συμπληρωματικός Κανονισμός 532-2014
 • Εκτελεστικός Κανονισμός 212-2015
 • Εκτελεστική Απόφαση C(2014) 9803 final
 • Κανονισμός Δεικτών ΕΕ 1255/2014
 • Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ελλάδα)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ελλάδα)
 • Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής (ΦΕΚ 1114 / 11.06.15)
 • Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
 • ΦΕΚ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (Σ.Δ.Ε.) (604/24.04.15)
 • ΦΕΚ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (Σ.Δ.Ε.) Τροποποίηση 1 (21.10.16)
 • ΦΕΚ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (Σ.Δ.Ε.) Τροποποίηση 2 (14.09.18)
 • ΦΕΚ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (Σ.Δ.Ε.) Τροποποίηση 3 (19.11.20)
 • Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σεπτ. 2016)
 • Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Οκτ. 2018)
 • Ορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων (ΦΕΚ 1064 / 05.06.15)
 • Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια ωφελουμένων (ΦΕΚ 1066/ 05.06.15)
 • ΦΕΚ Κατανομής 2015-2016 & Ενστάσεων
 • Κεντρικές Προμήθειες (ΦΕΚ 1137 / 12.06.15)
 • Απόφαση Ένταξης Κεντρικών Προμηθειών (16.05.15)
 • ΦΕΚ Κ.Υ.Α. του ΚΕΑ (ΦΕΚ 128 / 24.01.17)
 • ΦΕΚ ΤΕΒΑ-ΚΕΑ (ΦΕΚ 1474 / 28.04.17)
 • ΦΕΚ Τροποποίηση ΥΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΑ ΤΕΒΑ
 • ΦΕΚ Παράταση Κεντρικών - Αποκεντρωμένων Προμηθειών
 • ΦΕΚ 2η Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016
 • ΦΕΚ 3η Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016
 • ΦΕΚ 4η Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016
 • ΦΕΚ Κατανομή Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2018-2019
 • ΦΕΚ Αύξηση Προϋπολογισμού/Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2018-2019
 • ΦΕΚ Αύξηση Προϋπολογισμού/Υπερδέσμευση 2018-2019
 • ΦΕΚ Δημοσιονομικών Διορθώσεων
 • ΦΕΚ Κ.Υ.Α. Μητρώου Προμηθευτών
 • Οδηγός Δημοσιότητας ΤΕΒΑ
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒA
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ - έκδοση 2η
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ - έκδοση 3η
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ - έκδοση 4η
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ - έκδοση 5η
 • Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ - έκδοση 6η
 • Οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών
 • Επεξήγηση Δεικτών Ετήσιας Έκθεσης
 • Πίνακας Υπολογισμού Μερίδων
 • Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων
 • Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ
 • Υπόδειγμα - Πρόσκληση των Κοινωνικών Συμπράξεων προς τους ωφελούμενους
 • Υπόδειγμα - Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων ή/και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους, συνδυάζεται με Συνοδευτικά μέτρα, και έχει ως στόχο την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, υποστηρίζεται η παροχή / διανομή των παραπάνω ως ακολούθως:

Ι. Τρόφιμα

Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης, παρέχονται τρόφιμα, τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει ο Δικαιούχος της Πράξης.

ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή

Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, πανικά, σχολικά είδη κ.λπ., τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει ο Δικαιούχος της Πράξης.

ΙΙΙ. Συνοδευτικά Μέτρα

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, παρέχονται Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά τη διασύνδεση του ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι όσοι έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να λαμβάνουν βοήθεια και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Συγκεκριμένα ωφελούμενοι είναι:

 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Ωφελούμενοι είναι και όλα τα μέλη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Σχετικά με τον κανονισμό προσωπικών δεδομένων έχει εξασφαλισθεί μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΑ δήλωση συναίνεσης από κάθε ωφελούμενο.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε